Multifuncionals i Impressores professionals

A Reinpe som especialistes en impressores professionals i dins de la ampla gamma de productes que disposem, podem aconsellar al client la opció més convenient. Treballem amb marques reconegudes per la fabricació de productes fiables, duradors i amb costos de manteniment reduïts.

La impressió de documents es una tasca que totes les empreses realitzen a diari. Per tant, la elecció dels equips es clau tant en el rendiment com amb els costos operatius. Esperem poder-te ajudar a trobar les millors opcions en impressores professionals per al teu negoci.

Una impressora professional és un dispositiu que simplement imprimeix documents en paper. Les copiadores o fotocopiadores a més d'imprimir també realitzen fotocopies. Els Multifuncionals son la evolució de les copiadores. A més d'aquestes funcions i de gestionar faxos també digitalitzen documents per treballar posteriorment amb ells en format electrònic.
Les funcions bàsiques d’una impressora professional multifuncional son imprimir, escanejar i copiar. D’altres també poden enviar i rebre faxos. Addicionalment, els equips poden ampliar la seva capacitat de gestionar més paper o la forma d’acabar els treballs: grapat, enquadernat, etc. Una manera de classificar els multifuncionals és en base a la seva capacitat d’impressió: monocroma (blanc i negre) o en color. Encara que també existeixen equips que imprimeixen en color blau esborrable. Les altres dues característiques principals de classificació son en quant al format de paper màxim suportat: A3 i A4. I finalment la seva velocitat d'impressió. Aquesta velocitat correspon al nombre de fulls impresos per minut.
Quan un client adquireix un equip d’impressores professionals, realitza dos despeses: el cost fixe de l’adquisició de l’equip i el cost variable d’utilitzar-lo. Lògicament, quantes més impressions, més cost. Els equips d’impressores professionals han de ser mantinguts i revisats per personal tècnic especialitzat. Dins d’aquests manteniments s’inclouen tots els consumibles necessaris per la impressió. També els manteniments i substitucions de peces desgastades. La forma de tarificar aquest servei es mitjançant el CPC (cost per còpia) o preu per còpia. El CPC és l'import que abona el client per cada full imprès. Els CPC’s monocrom (blanc i negre) son diferents dels CPC’s color.
TCO son les sigles en anglès de Total Cost Ownership. Equival al cost total que la impressora professional al llarg de la seva vida útil. És la suma del cost d'adquisició inicial de l'equip, més tots els consumibles i kits de manteniment necessaris. Com els consumibles i manteniments estan englobats dins del CPC, el TCO seria el preu de compra de l’equip més la suma de CPC’s pagats. En un símil automobilístic, equivaldria al preu de compra del vehicle, més tot el combustible, reparacions i manteniments realitzats al llarg de la vida útil.
El distribuïdor es fa càrrec del transport del nou equip. Retirada i reciclatge de l'antic. L’assembla i instal·la en la ubicació designada pel client i fa la posta en marxa. Configura controladors, plantilles i l'escàner a una carpeta compartida. Finalment, imparteix una formació bàsica del funcionament d'aproximadament 30 minuts. A mida que l'equip necessita de nous consumibles i revisions, el distribuïdor els fa arribar al client i recull i recicla els antics.
Reinpe ofereix manteniments informàtics bàsics, online i Premium. El Bàsic és una ampliació i extensió dels serveis gratuïts realitzats durant la instal·lació de l'equip. Garanteix l'òptim funcionament del sistema de les impressores professionals. Els manteniments Informàtics Online i Premium abasten tota estructura de hardware i software de la empresa. Els Online es realitzen de manera telemàtica i estan disponibles en packs d'hores.
La tecnologia d'impressores professionals en cartutxos de tòner és l'estàndard en l'àmbit professional. Ofereix el millor ràtio entre qualitat, fiabilitat i economia. Per altra banda trobem les tecnologies d'impressió en tinta. Hem de distingir entre tinta líquida, que existeix des de fa anys i tinta sòlida que és nova. La impressió en tinta líquida s'adreça al mercat domèstic. Proporciona impressions de millor definició i colors més vius que les impressions de tinta seca. Per contra, la durabilitat dels equips i els elevadíssims costos d'impressió la descarten com a producte professional. Els equips d'impressió en tinta seca presenten costos d’impressió no tant alts, però amb qualitats i durabilitats mitjanes.
Es una qüestió cabdal. Distància equival a temps, i el temps es tradueix en diners. Normalment els equips treballen de forma eficient i fiable. Però si es produeix un problema o un des abastiment de consumibles, la proximitat del proveïdor es converteix en un factor clau, ja que fins l'arribada del tècnic, l'equip restarà aturat. No oblidem que un multifuncional professional es un binomi entre producte i servei.
Hi han moltes alternatives disponibles. Per tal de trobar la millor opció, caldrà conèixer primer quines son les nostres necessitats: necessitem només imprimir? o també voldrem escanejar documents i fer fotocopies? Volem realitzar processos de gestió documental? En aquests casos, ens haurem de decantar per un multifuncional. Imprimirem en color o només en blanc i negre? Amb totes aquestes dades, podrem seleccionar l’equip que millor s’adapti. Hem de tenir en compte que cada equip està dissenyat per treballar dins d’un rang de condicions concretes. Així doncs un equip sobre dimensionat o un altre que quedi curt, no treballaran en optimes condicions, el que al final pot comportar problemes.